DCT Delivery Service

DCT Delivery Service မွလူၾကီးမင္းတို႔၏ ျပည္တြင္းမွစာႏွင့္ပစၥည္းထုပ္မ်ားကိုပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ျမန္ဆန္တိက်စြာျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြင္း အိမ္တိုင္ရာေရာက္ (Door to Door) စနစ္ျဖင့္ပို႔ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
သြက္လက္ရည္မြန္ေသာ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္အဆင္ေျပဆံုးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးစြမ္းလ်က္ရွိပါသည္။
DCT Delivery Service မွ ေအာက္ပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
-Online Shopping (E-commerce) မွ၀ယ္ယူေသာ ပစၥည္းမ်ားကို လာယူပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ား။
-အေၾကာင္းေၾကာင္းစာမ်ား၊ဖိတ္စာမ်ား အစရွိေသာစာေစာင္အေရအတြက္မ်ားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းလိပ္စာမ်ားသို႔ေပးပို႔လိုပါက အထူးႏႈန္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
-ပို႔ေဆာင္လိုေသာပစၥည္းမ်ားကို အခမဲ့လာေရာက္သိမ္းဆည္းေပးျခင္း။
-ေရရွည္လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေနေသာ Online Shopping မ်ားအတြက္ Cash Upon Collection ေငြၾကိဳျခင္းေပးျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။
အေသးစိတ္ဆက္သြယ္စံုစမ္းခ်င္သူမ်ားအေနျဖင့္-
တိုက္အမွတ္ (၇၁)၊ ပထမထပ္၊၀ါးတန္းလမ္း (ေအာက္ဘေလာက္)၊လမ္းမေတာ္။
ဖုန္း - 09783644123၊ 09783688123

Myanmar